Algemene Voorwaarden

1. De betaling gebeurt contant aan de chauffeur of online op onze website via PayPal. Bij het begin van de rit wordt de volledige betaling gevraagd, indien zo geboekt (indien gewenst kan u een betalingsbewijs van de chauffeur krijgen).
Indien u een factuur wenst wordt deze na thuiskomst verzonden. Bij het niet betalen van de factuur, 15 dagen na factuurdatum, zullen wij een toeslag van 15% aanrekenen.

2. Alle klachten aangaande facturen dienen te gebeuren per aangetekend schrijven en binnen de 7 dagen na factuurdatum.

3. Het vervoer gebeurt onder verantwoordelijkheid van de klant, doch zal taxiboeken al het mogelijke doen om personen of goederen tijdig op hun plaats van bestemming te brengen.

4. Door het reserveren van een service op onze website, krijgt u korting. 

5. Voor luchthavenvervoer moet u minstens 6 uren op voorhand reserveren. Voor taxiritten moet u minstens 3 uren op voorhand reserveren.

6. Taxiboeken kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen, veranderingen of annuleringen van de service door overmacht of door andere omstandigheden die niet te voorzien zijn. Doch zullen wij alles doen om dit te voorkomen.

7. Wachttijden veroorzaakt door toedoen van klanten kunnen door taxiboeken in rekening worden gebracht, de klant is gebonden bij vertraging van zijn vlucht van meer dan 30 min taxiboeken onmiddellijk op de hoogte te brengen.

8. 15 minuten wachttijd is gratis. Na 15 minuten wordt er € 35/h berekend bij de prijs.

9. Indien uw vlucht te vroeg geland is zou het kunnen dat u moet wachten op de chauffeur, doch zullen wij proberen om dit te voorkomen.

10. Indien u ons foutieve gegevens doorgeeft (bv. vertrekuur in buitenland i.p.v. aankomstuur in België) kunnen wij u niet garanderen dat er een chauffeur beschikbaar is.

11. Voor elke reservering die met vaste prijs gemaakt wordt, verklaard de huurder dat hij beroep doet op de VVB-dienst (artikel 2,5°) van minstens 3 uur, eventueel onderbroken.

12. Het dragen van een gordel is wettelijk verplicht. Een boete bij het niet dragen zal verhaald worden op de reiziger.

13. Kinderstoeltjes worden bij taxi boeken voor € 5 ter beschikking gesteld. Deze moeten wel op voorhand aangevraagd worden en hangen af van de beschikbaarheid.

14. Kosten als gevolg van schade of bevuiling aangebracht door de klant, zullen aangerekend worden.
Het bedrag van €50 zal meteen aan de chauffeur betaald moeten worden.

15. Afwijkingen van onze standaard dienstverlening kunnen mits onderlinge overeenkomst. Voor deze afwijkingen kunnen meerkosten aangerekend worden die de klant op voorhand zal meegedeeld worden. De klant zal op voorhand een duidelijk overzicht verkrijgen van deze extra kosten. Op wettelijke feestdagen en bij last-minute boekingen kunnen we mogelijk een supplement van 20 euro aanrekenen.

16. Roken, Eten en drinken en alcoholgebruik is verboden in de taxi.

17. Voor uw veiligheid is camerabewaking mogelijk.

18. Dieren zijn niet toegelaten in de taxi. Maar hulphonden, zoals blindengeleidehonden dienen onder alle omstandigheden te worden meegenomen. Indien een Bestuurder allergisch is, mag hij weigeren.


Beëindiging en annulering

1. Vervoerder kan het voortzetten van de rit onmiddellijk staken en aldus de Vervoerovereenkomst beëindigen, indien de Reiziger dusdanige hinder veroorzaakt dat in alle redelijkheid niet van de Vervoerder kan worden gevergd dat hij de Reiziger (verder) vervoert. Vervoerder kan in dat geval de Reiziger gelasten het voertuig onmiddellijk te verlaten. 

2. Vervoerder is niet gehouden de Reiziger enige schade te vergoeden. 

3. Bij voortijdige beëindiging is Reiziger, ingeval de ritprijs tot stand komt via de Taxameter, het bedrag verschuldigd dat de Taxameter aangeeft op het moment van beëindiging van de rit. Ingeval voor aanvang van de rit een ritprijs is overeengekomen, is Reiziger een evenredig deel van de vooraf overeengekomen prijs verschuldigd, ter vergoeding van het reeds gereden deel van de rit.

 4. Reiziger/ Opdrachtgever kan voor aanvang van de bij Vervoerder bestelde rit afzien. In een dergelijk geval is de Reiziger/Opdrachtgever gehouden tot een schadeloosstelling naar redelijkheid en billijkheid aan de Vervoerder wanneer sprake is van aantoonbare schade. Dit geldt ook wanneer de Reiziger niet verschijnt op de met de Vervoerder afgesproken plaats. 

5. Ingeval Vervoerder bij een bestelde rit niet volgens afspraak verschijnt, heeft Reiziger bij aantoonbare schade recht op een op redelijkheid en billijkheid gebaseerde schadevergoeding. 

6. Annuleren binnen de 24u is gratis. Binnen de 12u wordt het volledige bedrag aangerekend.

Verplichtingen en bevoegdheden - Reiziger

1. Reiziger is verplicht zich in de Auto te onthouden van:                                                                                                              a. beschadiging en/of verontreiniging van de Auto;                                                                                                                    b. het gebruik van alcoholhoudende dranken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Vervoerder;                                c. het meevoeren en/of gebruiken van verdovende middelen;                                                                                                d. het gebruiken van rookwaar;                                                                                                                                                    e. agressie, het plegen van handtastelijkheden, het lastig vallen, bedreigen, dan wel zich op een andere wijze onbehoorlijk gedragen jegens Vervoerder en of anderen;                                                                                                            f. het op enigerlei wijze hinderen van Vervoerder in de uitoefening van zijn taak. 

2. Reiziger is gehouden hetzij de vooraf overeengekomen ritprijs, hetzij de door de Taxameter bepaalde ritprijs te betalen. 

3. Wanneer vóór of tijdens de rit omstandigheden aan de zijde van Vervoerder zich opdoen of naar voren komen, die Reiziger bij het sluiten van de overeenkomst niet behoefde te kennen, doch die, indien zij hem wel bekend waren geweest, redelijkerwijs voor hem grond hadden opgeleverd de Vervoerovereenkomst niet of op andere voorwaarden aan te gaan, is Reiziger bevoegd de overeenkomst op te zeggen. De opzegging geschiedt door een mondelinge of schriftelijke kennisgeving van de reiziger en de overeenkomst eindigt op het ogenblik van ontvangst daarvan door vervoerder. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zijn partijen na opzegging van de Vervoerovereenkomst verplicht elkaar de daardoor geleden schade te vergoeden. 

4. Indien Reiziger er voor kiest zelf het portier te openen, is deze verplicht het portier zodanig te openen, dat geen hinder en/of gevaar voor het verkeer ontstaat.

Gevonden voorwerpen

1. Indien een klant iets vergeet in de taxi, is hij er verantwoordelijk voor. Maar de bedrijf zal wel melden, indien de klant iets vergeet.


Notitie: Op al deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing . Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijden door taxibedrijven gewijzigd worden.